A Nemzeti Bábszínjáték rövid tündöklése

Hutvágner Éva | 2018-08-02

Mindentől távoli szigetnek tűnik Rév István Árpád munkássága és a Nemzeti Bábszínjáték rövidéletű működése. Kevéssé ismerjük, mert esztétikai elképzelésében, színházi programjában ugyan újítónak számított; de a színház bezárása és Rév István művészeti életben történő háttérbe szorulása miatt mégis izolált példájává vált a magyar bábtörténetnek.

Egyszer-egyszer még hivatkoztak a társulat előadásaira1 és Bod László, a színház tanulmányi ösztöndíjasa2 is úgy említi, mint a pályáját meghatározó intézményt3 mégis, az Állami Bábszínház későbbi, főként a kezdeti időszakra jellemző öndefiníciója (mely nem nevezett meg előzményt vagy megemlíthető hagyományt)4 továbbá Rév István látásának teljes és végleges elvesztése, s nem különben az ízlés megváltozása miatt a színház rövid működése jelenleg is csak történeti kuriózumnak tűnhet.

A Nemzeti Bábszínjáték 1941-től 1944-ig működött nagy sikerrel. A színház 1945-ben még újra megnyitotta kapuit, ám ekkor már mindössze néhány előadást ért meg. Rév István visszaemlékezései, levelei és a korabeli dokumentumok alapján jelenleg nem lehet pontosan eldönteni, hogy miért kellett bezárnia a Podmaniczky utca 8. alatt működő magánszínházának kapuit. A felmerülő lehetőségekből valószínűsíthető, hogy több komponensű, összetett okról van szó, melynek a lakbérinfláció és a háború utáni gazdasági instabilitás épp úgy a része volt, mint a politikai nyomás, ami a „megbízhatatlannak” bélyegzett és a háború előtt és alatt is működő (báb)színházi alkotókat érintette. A társulat utolsó előadása 1947-ben az I. Magyar Bábjátékos Kongresszuson5 volt: itt Rév István, mint szervező is szerepelt, az összegyűlt szakmai közönség előtt a társulat is játszott6 Rév István Árpád indulása a századelő bábművészeihez hasonló volt: ő is, mint annyian, a képzőművészet felől érkezett a bábművészethez, iskoláit a düsseldorfi Képzőművészeti Akadémián7 és Hollweinben végezte. Magyarországi működését először játék- és hegedűkészítőként kezdte (mindkettőre saját vállalatot épített8. Kitűnő üzleti érzékének köszönhetően a bábszínház megalapítását, amelyet visszaemlékezései szerint már gyerekkorától tervezete, hosszas kísérletezés előzte meg. Szükség is volt erre, hiszen színházát kizárólag reklámgrafikák rajzolásából, rajztanításból9 valamint hegedű- és játékkészítésből származó saját tőkéből alapította meg. Ekkor már festőként is ismert volt: a meghívók tanúsága alapján többször is kiállított, vezetője volt az Iparosok Országos Központi Szövetkezete egyik részlegének, és tagja az Új Művészek Egyesületének.

A bábszínházról való elgondolásának alapját a korszak európai (főként német nyelvterületen működő), önálló repertoárral és nagy hagyománnyal rendelkező bábszínházai adták, amelyeknél Rév maga is megfordult, sőt nem egy helyen „önkéntesként” segédkezett, mint szcenikus.

Kérésem támogatására legyen szabad felemlítenem, hogy kulturális és művészi kezdeményezésemmel a színjátszó kultúra terén mulasztást kívánok pótolni, amennyiben ezen műfaj a külföldön már igen régen elterjedt és történelmi múltra tekint vissza. Amíg a környező államokban a művészi bábjátékok komoly hivatást töltenek be a széles néprétegek kulturális nevelésében, addig hazánkban e műfaj művészi vonatkozásban még csak nem is ismeretes.”10

Önmeghatározásában (mint az évtizedet megelőző bábművészeknél általában) két komponens alkotta a fő vonásokat: a várási bábjátékhoz és a képzőművészethez való viszony. A vágyott minta, az európai színvonalú „művészi bábjáték” létrehozása Rév elgondolásában eltért a vásári bábjátéktól. „Művészi bábjátékot akarok csinálni. Vagyis nem is egészen bábjátékot, hanem bábszínjátékot. […] Mi a különbség? A bábjátékot a Hincz bácsi csinálja, kint a Ligetben, én pedig több felvonásos drámákat fogok előadni, persze nem tragédiákat, hanem bohózatokat, mulatságos dolgokat, a népi dolgokat akarom feldolgozni, és mindenek előtt a Toldival indulok.”11

A művészi jelleget és a vásári bábművészettől való különbözést egyrészt a kidolgozott, a korszak prózai és zenei színházából is merített műsorpolitika („Felnőttek számára Toldit, Istvánkát, Operákat, továbbá magyar népi tréfás szórakoztató műsort, majd francia vígjátékot.”12), másrészt a játszott darabok „élő” színházhoz hasonló dramatikus felépítése és a színház képzőművészeti kidolgozottsága adta. Egy 1971-ben készült riportban kitér arra a momentumra, amikor számításba kezdte venni a „budapesti közönség” igényeit.

Rájöttem, hogy hogy nézzenek ki ezek a bábok, amikkel játszani lehet. Rájöttem, hogy díszlet kell, ragyogni kell a miliőnek, és csak enyhén komikus bábokkal lehet kezdeni.”

Ennek megfelelően alakította ki a színházi tereket13 és a bábokat. Bábjait, az ún. mechanikus botbábokat vagy mechanikus rudasbábokat szintén hosszas kísérletezéssel hozta létre. A bábok két technika ötvözésével készültek. A bábjátékos egyik kezével a 60-70 centiméteres báb testét mozgatta, belenyúlva a zsákbábhoz hasonlóan kialakított részen és a ruhaujjakon keresztül a bábkezek belső, egy ujjas üregébe. Eközben a másik kezével a belső zsinórzatot mozgatta a bot alján elhelyezett csapokkal és billentyűkkel. Ezzel a technikával a száj, a szemek, a nyak, a különböző testrészek képesek voltak realisztikusan mozogni, miközben a báb a vásári bábjátékhoz hasonlóan gyors, lendületes maradt a botbáb-technikának köszönhetően.14 Rév István nemcsak a műsortervét (hiszen játszottak „klasszikusokat, kisoperákat, énekes, zenés népi darabokat, bohózatokat, népszínműveket, misztériumokat, balladákat, népmeséket, kacagóesteket15) és előadásainak a negyvenes évekhez köthető stílusát16 merítette a korabeli népszerű színházakból: bábtársulatának működését is szándékoltan kötötte össze egy élő színészekből álló társulat munkájával: a négy év alatt tartott összesen 16 bemutatóját, melyben számtalan szerep volt, szinte teljesen a „kezdő társulattal”, a Toldi bábjaival játszotta.

A bábok átöltöztetése megszabott rendben történt17, ezt a rendszert az előadások létrejöttének sorrendjét is megjelenítő Öltöztetős Könyv18 rögzítette. Ebben a könyvben a legelső előadáshoz, a Toldihoz kötve19 megneveztek minden egyes, a későbbiek során megjelenő szerepet20. Az arc olajfestékkel készült alapkarakterére lemosható, temperából készült kiegészítés került, továbbá a figurák az új szerepnek megfelelő arcot, ruhát és parókát kaptak.21 Az öltöztetés és a szerepformálás szabályát tehát úgy határozhatnánk meg, mintha valóban egy jól működő, népszerű színház kicsinyített másáról beszélnénk. A ruhák, parókák, az arc festése hűen és aprólékosan tükrözte egy valódi kosztüm megjelenését és egy színész arcfestését: Mia, azaz Rév István Árpád felesége által varrt több mint 200 db. bábkosztüm22 egy eredeti jelmez aprólékos, kicsinyített utánzataiként hatott, a hajat és arcszőrzetet pedig valódi hajból készült parókák jelentették23, ahogy az állat-figurák szőrzete is rendre az ábrázolt állat valódi szőrzetének felhasználásával készült.

A zene is az előbbiekhez hasonló pontossággal, a természetes hangok megjelenítésének igényével jelent meg. Tücsökprobléma alcímmel írt egy korabeli publikáció Rév pontos és kidolgozott hangkulisszájáról. „De akusztikailag is művészetet akar nyújtani. Ötletes hangszereket készített a különböző állathangok utánzására. Annak idején a Nemzeti Színházban a tücsökciripelést csak úgy tudták reprodukálni a színpadon, hogy Bajor Gizi kertjében gramofonlemezre vették a tücsökciripelést. Mindezt ez az elmés bábjátékos egy fillérért úgy oldotta meg, hogy gombnagyságú szarúkorong peremét körfűrész alakúra kicsipkézte. A korongocska forgatásával a fogaknak nekitámadó acéllap olyan tanyai tücsökciripelést rögtönöz, hogy akármelyik gramofónsztár-tücsökkel felveheti a versenyt.”24

Nem csak a megjeleníteni kívánt zörejek, hangok pontosságára törekedett, de a kísérőzene is igen nagy szerepet játszott a darabjaiban. A leghíresebb az előadások kísérőzenéi közül talán a Toldi zenéje, melyet Laurisin Miklós szerzett, és felvételről ment előadásról előadásra.

A többnyire Rév által átírt bábdarabok dramaturgiája is inkább hasonlított a műfaj szerint megemlíthető „forrásszínház” előadásainak szokásrendjéhez, mintsem a bábdramaturgia sajátos szabályaihoz. A több felvonásos, jelenetenként változó előadások (természetesen az operákat kivéve) alapvetően a szövegre épültek, az előadásoknak gyakran narrátora is volt. Jól mutatja a helyzetet, hogy a Toldinak szinte a teljes szövege elhangzott a színpadon; a leíró részeket Arany János báb-mása mondta el a színen.25

A négy, nyári szünet nélkül végigjátszott év alatt szinte sorra megjelentek a Rév által tervezett műfajok: a Toldi után az Istvánkát adják elő (Szép Ernő Egyszeri királyfijából): mindkettő több felvonásos, klasszikus drámaként jelenik meg a repertoárban.

A budapesti színházlátogató közönség nagy része – vagy kis része – mindegy – idáig legfeljebb csak a Nemzeti Színházba járt. Ha járt. Szám szerinti nagy részének kultúrszomját főleg a Pódium Kabaré, Royal Orfeum, vagy nyugalmasabb vasárnapi sétájuk során a ligetek bohócainak békevilágízű játékai elégítették ki.”26 Az idézetben is megjelenő nézők kultúrszomja számára kielégítő bohózatok és komédiák: Vaszary János Angyalt vettem feleségül című műve; a Panoptikum című, híres történeti személyeket megjelenítő vígjáték, és a Belvárosi Színházból „kölcsönzött” Az ügyvéd és a férje (Louis Verneuil)27, vagy a szintén romantikus komédiaként színre vitt Baj van a mennyországban című előadás. Emellett számos, egyfelvonásosokból álló kabaré-esteket is rendeztek: a Kacagó est, Az ember nincsen fából és a Tarka-barka kabaréest voltak ezek. Rév, főként a német példákra támaszkodva Opera-esteket szervez, két egyfelvonásos báboperát adnak elő28. Pergolesi Az úrhatnám szolgáló és Haydn A patikus című operáját meghívott operaénekesek „kíséretével” játsszák végig29. A meseelőadások nem tartoztak a színház fő profiljához (sőt játszásuk a Nemzeti Bábszínjáték számára minden bemutató alkalmával engedélyköteles volt), főként délutánonként játszották őket. Az aranyszőrű bárány, A soktudó fiú, Az ezüstfurulya, a Terülj-terülj asztalkám és a Mátyás király rendet csinál című előadások mentek a színház rövid működése alatt.

A színház társulatának Irsay Nóra, Lubinszky Lili, Vághy Panni, Bató László, Faludi László, Gera Zoltán, Háray Ferenc, Kaszás László, Kertész István, Király Ferenc, Sashegyi József és Tamás Benő volt a tagja, akiket Rév István képzett bábossá – a színház ösztöndíjasa pedig a már említett Bod László volt.

A háború alatt is sikeresen működő színház a németek bevonulása után megszűnt, de még egyszer, 1945-ben megnyitották az eredeti helyszínen, a Podmaniczky utcai épületben a színház kapuit, ám ekkor már csak néhány alkalommal játszottak – a színház épületét a Teleki Pál Diákotthon vette át. Rév István megpróbált új épületet szerezni30, majd „átadni” színházát az újonnan alakuló bábszínházi élet képviselőinek, de erre, a háború alatt is működő, politikusokat díszelőadásra meghívó igazgatónak már nem volt esélye. Az 1947-ben összehívott I. Magyar Bábjátékos Kongresszus célja a bábos szakma alulról jövő kezdeményezéseinek életben tartása és a régi mesterek pozíciójának megbeszélése, továbbá egy bábművészeti oktatóintézmény létrehozása lett volna, ám ezek a célok nem valósultak meg. Rév István életének utolsó évtizedeit – látásának teljes, végleges elvesztéséig – tanfolyami előadások tartásával, a Pedagógiai Főiskolán való tanítással, meseírással31,és rajzolással töltötte.

1 Pl.: Lázár Magda: Mi az igazság a Toldi körül?, Népszabadság, 1985. március 21.

2 Kiadták a bábszínházi ösztöndíjat. Nemzeti Újság, 1944. június 7., Miklóssy Lajos: Az ösztöndíjas Bod László bábszínházat akar nyitni Kolozsváron. Magyar Játékszín, 1944. 09.07.

3 Körmendi Lajos: Az én Karcagom, Bod László festőművész világjárásai és hazatalálásai. 1999. 28. http://vfek.vfmk.hu/00000080/letoltes/kormendi_lajos_az_en_karcagom.pdf , letöltés ideje, 2016. április 17.

4 Pl.: Kristóf Károly: Nyolc millió néző, 1975/XV. 5.

5 Az első országos bábjáték-találkozó (más forrásokban I. Országos Bábkongresszus), 1947, május 27-31.

6 A kongresszuson játszottak többek között a debreceni Piarista Gimnázium, Jászsági Népi Bábszínjáték, a Nagykőrösi Gimnázium, egy megnevezés nélküli sátoraljaújhelyi bábcsoport, a Regnum Marianum budapesti bábcsoportja, Mauréry T., Palkó József, Lénárt Géua, Büky Béla, és végül Rév István a Toldival.

7 Itt rajztanári és reklámgrafikusi oklevelet is szerzett.

8 Kép1

9 Többek között a Veres Pálné utcai leányiskolában tanított.

10 1940. levél.

11 Visszaemlékezés, 1971, Interjú Rév Istvánnal.

12 Rév István Árpád, 1943.

13 Többfelvonásos drámaként, jelenetről jelenetre változó, aprólékos, ragyogó díszlettel alkotta meg előadásait, melyeket egy direkt erre a célra kialakított „szánkós színpaddal” oldott meg: a dobozszínházként elképzelhető, kb. 1,5x2 méteres színpad díszletezése, hátterei sávokban voltak elrendezve (a rövidülés törvényét figyelembe véve, néha kimondottan nagy, mesei teret ábrázoltak). Ezeket jelenetről jelenetre átrendezték, úgy, hogy a színpadon leengedett függöny mögött, mely elé ezekben a másodpercekben általában kilépett a „narrátor”, egyszerűen áttolták az új jelenet szerint elrendezett síneket – melyeket már az előző jelenet során bekészítettek. (Kép2) Rév színházában a komoly színpadi világítás is az előadások sajátja volt – a jelenetekben háttérül szolgáló gyertyák, lámpások, világító testek elektromos fényt kaptak.(Kép3)

14 Lásd, Botos-kesztyűs báb, in: Lellei Pál, Bábkészítés, Budapest, ESZME, 2014,146.

15 Rádiónyilatkozat, 1941. március 12, Rév István Árpád, 1. album.

16 Ezt a kisszámú szakirodalom többnyire népiesként nevezi meg – pl. http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/htm/24.htm#_ednref4, letöltés ideje 2016. április 17.

17 Pl. a Toldi előadásában 20 báb játszotta mind a 32 szerepet.

18 Kép 4

19 Az előadást több mint 600 alkalommal játszották a négy év alatt, a kerek „százas” előadások alkalmával díszelőadásokat rendeztek, melyre díszvendégeket, művészeket és politikusokat is hívtak.

20 Pl. Toldi György a későbbi előadásokban többek között játszotta a Betyár (Istvánka), Don Juan (Panoptikum), a Vadász (Róka csinálta király) és a Pogány szolga (A soktudó fiú) szerepeit.

21 Kép 5

22 Látogatás a budapesti bábszínházban, 1941., Toldi album 4.

23 Az erről való számos tudósítás mind a színház technikai felszereltségéről, a bábok valósághű megjelenéséről ad számot, pl. omikron, Amit a közönségnek a színházak rejtelmeiről tudnia kell. Magyar Szó, 1941.

24 Baráth Ferenc: Arany János, Toldi Miklós, a bika, a rókalelkű Toldi György - kétméteres bábszínpadon. 1941.

25 Kép 6

26 Bábszínház Budapesten. Magyar Út, 1941.

27 A népszerű darabok élő- és bábszínházi megjelenésére Rév külön felhívta a figyelmet azáltal, hogy az előadásra meghívta a Belvárosi Színház színészeit. Az eseményre a sajtó is felfigyelt. „Honthy Hanna, Makay Margit és Delly Ferenc viziteltek a báboknál…” in.: Eleven sztárok látogatása fakollégáiknál. – ugyanígy hasonlóságot vélt felfedezni a kritika néhány előadás bábjainak öltözete, hanghordozása és az „eredeti” előadás között.

28 Kép 7

29 Kép 8

30 Tudományos filmszínház, Kamara Opera a Kamara varieté helyén. Film és Színház, 1944.04.27

31 Ekkor született a Szilajka című és általa illusztrált meséje is, melyet a Móra Könyvkiadó jelentetett meg 1958-ban.

 

Fotók forrása: OSZMI

További képek