BARANGOLÓ - drámaírói felhívás

Art Limes | 2024-01-29

A Barangoló Drámaírói Műhely célja, hogy olyan fiatal vagy pályakezdő drámaíróknak adjon lehetőséget a kibontakozásra, akikről a szűkebb környezete már megállapította, hogy tehetséges tollforgató, viszont a munkássága még nem került nagyobb nyilvánosság elé. A fiatal tehetségeknek létrehozott mentori program célja egy új drámaíró nemzedék kinevelése.

A programba magyar állampolgársággal és magyarországi lakcímmel lehet jelentkezni. Olyan drámatervvel, és annak legalább egy megírt jelenetével várjuk a nevezéseket, amellyel az aspiráns korábban még nem vett részt sikeresen drámaíró pályázaton vagy ösztöndíjon.

A műhelybe bekerült írók munkáját személyenként egy mentor kíséri végig a 8 hónapot felölelő munkafolyamat alatt, amelynek során megszületik a drámatervezetből egy egész estés dráma. A műhely mentorai: Kulcsár Edit, Kozma András és Lukácsy György, a Nemzeti Színház elismert munkatársai.

A Szakmai Bizottság és a Mentorok javaslata alapján a Drámaírói Műhely keretében megszületett alkotásokat a Déryné Program és partnerei felolvasó- vagy hagyományos színházi formában később bemutathatják.

A Barangoló Drámaírói Műhely elsődleges célja:
- Fiatal vagy pályakezdő drámaírók felfedezése, és szakmai fejlődési lehetőség biztosítása.
- A Barangoló Drámaírói Műhely keretein belül rendszeres műhelymunka a kijelölt mentorral, melynek folyamán megszületik egy egész estés dráma.
- A program/műhelymunka lebonyolítója: a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

A Műhelyben résztvevők köre:
- A drámaírói műhelybe bekerülő projektek száma: évente maximum 3.
- A műhelybe olyan magyar állampolgár jelentkezhet, aki rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel.
- A programra bárki jelentkezhet olyan drámatervvel, szinopszissal, amellyel korábban még nem vett részt sikeresen drámaíró pályázaton, illetve ösztöndíjban nem részesült.
- Egy alkotó akár több drámakoncepcióval is jelentkezhet, azzal a kikötéssel, hogy a műhelybe bekerülni egyidejűleg csak egy művel lehet.
- Érvényes jelentkezést nem nyújthat be az, aki a jelentkezés elbírálására vonatkozó döntést meghozza, illetve aki a döntés meghozatalában, annak döntés-előkészítésében
részt vesz, valamint a fentebb írt személyek közös háztartásban élő hozzátartozója.

A jelentkezés módja:
- Sikeres regisztráció a Déryné Program honlapján.
- A jelentkező az adatlapot a Déryné Program honlapján megtalálható felületen töltheti ki és a kötelező dokumentumokat is ezen a felületen tudja csatolni.

A jelentkezés kötelező formai elemei:
- A tervezett dráma szinopszisának és legalább egy megírt jelenetének feltöltése pdf formátumban.
o A szinopszisnak tartalmaznia kell a tervezett dráma részletes ismertetését,
o valamint a készülő színdarab legalább egy megírt részletét (jelenetét). A megírandó műből benyújtott jelenet legalább 10, legfeljebb 15 A/4 oldal terjedelmű lehet.
- Kötelező csatolni egy szabadszavas bemutatkozó önéletrajzot pdf formátumban.
- Ajánlott csatolni két idősebb pályatárs (akik lehetnek írók, vagy pedig színházi alkotók) aláírt ajánlólevelét pdf formátumban.
- Referenciaként a jelölt csatolhatja korábban bármilyen műfajban publikált alkotásait, forrás megjelöléssel (link), vagy pedig pdf fájlként, amennyiben interneten nem elérhető
a megjelent szöveg.

A felhívás indulása: 2024. január 2.
A jelentkezések benyújtásának határideje: 2024. február 29.
Eredményhirdetés: 2024. március 27.
A megvalósítás időszaka: 2024. április 15. – 2024. december 15.

A Műhely által biztosított szakmai lehetőségek:
- Havi rendszeres megbízási díj a beválogatott írók számára a megvalósítási időszak alatt, amelynek összege bruttó 145.000 Ft/ hónap. A megbízási díj összege bérszámfejtés
útján kerül megfizetésre a Barangoló Drámaírói Műhelybe sikeresen beválasztott író és a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötendő megbízási szerződés alapján.
- A Műhelyben a hozzájárulás összegén felül, a Déryné Program rendszeres szakmai műhelymunkát biztosít 2 hetente a Déryné Központban a kijelölt mentorok vezetésével.
Egyéni és csoportos konzultációk, valamint workshopok keretében.
- Az elkészült drámákat később -antológia formájában- saját gondozásában – felhasználási jogával élve – megjelentetheti a Déryné Program, melyhez író a drámaíró műhelymunkára a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötendő megbízási szerződés aláírásával hozzájárul.
- A szakmai bizottság és a mentorok javaslatai alapján a legjobbnak megítélt drámát a következő évben bemutathatja a Déryné Társulat, felolvasó- vagy hagyományos színházi formában.
- A szakmai bizottság és a mentorok javaslatai alapján a Barangoló alprogram felajánlhatja megvalósításra az elkészült drámákat a Barangoló alprogramban már korábban sikeresen részt vett alkotócsoportok számára, egy zárt meghívásos rendszerben.

A benyújtott jelentkezés elbírálására vonatkozó információk:
- A jelentkezés elbírálása háromlépcsős rendszerben történik. A formai ellenőrzést egy tartalmi elbírálás követi, majd a Szakmai Bizottság szavazatai alapján az arra érdemesnek bizonyult drámaterv/szinopszis alkotóit egy személyes találkozó keretein belül a Déryné Program mentorai meghallgatják, és ezt követően döntenek a Műhelybe bejutott aspiránsokról, illetve a műhelybe bekerülő projektekről.
- A Barangoló Drámaírói Műhelybe jelentkezéskor előnyt élveznek a 4-6 szereplős kamaradarabok koncepciói.
- Előnyt élveznek a Déryné Program szellemiségét követő koncepciók, amelyekben a tervezett mű „üzenete” kihangsúlyozza a közösségteremtés és közösségépítés fontosságát, valamint erősítik a vidéki élet megtartó erejét.
- A Déryné Program előnyben részesíti a pályakezdő vagy drámapályázatot, ösztöndíjat nem nyert alkotók mentorálását.
- Csak magyar nyelvű drámakoncepcióval lehet jelentkezni a műhelybe.
- Jogorvoslatnak nincs helye sem formai ellenőrzéssel, sem a jelentkezés érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen.

A benyújtott jelentkezés hiánypótlására vonatkozó információk:
- A benyújtott jelentkezés hiánypótlására nincs lehetőség! A hiányosan érkezett jelentkezések nem kerülnek elbírálásra. A Műhelybe sikeresen beválasztott írókkal megkötendő megbízási szerződésre vonatkozó információk:
- Az író vállalja, hogy a Barangoló Drámaírói Műhelybe való sikeres bekerülés esetén a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2024. április 15. napjától 2024. december 15. napjáig tartó határozott időre szóló megbízási szerződést köt.
- A megbízási szerződés aláírásával író kötelezettséget vállal arra, hogy a Déryné Program által 2 hetente biztosított szakmai műhelymunkában, az egyéni és csoportos konzultációkon részt vesz, kijelölt mentorával együttműködik.
- A megbízási szerződés aláírásával író a műhelymunka eredményeként létrejövő kész dráma, mint irodalmi szellemi alkotás valamennyi vagyoni felhasználási jogait kizárólagos jelleggel a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft-re ruházza. Tudomásul veszi, hogy a havimegbízási díj összege magában foglalja a felhasználási jogok átruházásának ellenértékétis. A személyhez fűződő jogok az írót illetik meg azzal, hogy a megbízási szerződés aláírásával a kész alkotás nyilvánosságra hozatalához előre hozzájárul.

A megvalósítással kapcsolatos információk:
- A bekerült alkotók kifizetései a mentorok teljesítési igazolásához vannak kötve. A havi kifizetés, csak a mentor által elküldött teljesítési igazolás beérkezése után indulhat. A
Mentorok a műhelymunka lezárását követően írásos beszámolót készítenek ajelentkezővel való munkáról, a drámáról és a munkafolyamatról.
- A bekerült alkotónak a műhelymunka félénél – 4. hónap vége-, kötelessége a mentornak leadni az elkészült dráma legalább felét.
- Abban az esetben, ha a bekerült alkotó feladatait nem teljesíti határidőre, nem működik együtt mentorával, az előre megbeszélt és leegyeztetett konzultációkon nem jelenik meg
2 alkalommal és hiányzását nem tudja igazolni, valamint abban az esetben, ha a 4. hónap végére nem küldi meg az elkészült dráma legalább felét, a Déryné Közhasznú Nonprofit
Kft. jogosult azonnali hatállyal felmondani a megbízási szerződést és az alkotó kikerül a programból.
- A Mentorok a műhelymunka lezárását követően írásos beszámolót készítenek a jelentkezővel való munkáról, a drámáról és a munkafolyamatról.