Pályázati felhívás a 2017. évi „Krajcsirovits Henrik – Városi Művészeti Ösztöndíj” elnyerésére

| 2016-09-01

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a város művészeti életének támogatása érdekében Krajcsirovits Henrik –Városi Művészeti Ösztöndíj néven ösztöndíjat alapított, melyet a képzőművészet, az iparművészet, a zene- és táncművészet, a filmművészet, fotóművészet és az irodalom területén alkotók pályázat útján nyerhetnek el.

Az Ösztöndíjra évente egy alkalommal nyújthat be pályázatot az a művész (természetes személy), aki:

a. Tatabánya városban állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b. 35. életévét a pályázat benyújtásának határidejéig (2016. november 1-ig) még nem töltötte be,

c. végzettsége alapján a képzőművészet, az iparművészet, a zene- és táncművészet terén alkot, e területek valamelyikén államilag elismert diplomát adó felsőoktatási intézménynek legalább másodéves hallgatója, vagy az irodalom terén tevékenykedik.

 

Ösztöndíjban az részesülhet, aki a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelel, és a pályázati felhívásban felsorolt dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolja.

 

Az Ösztöndíj adományozása

• a közgyűlés évente egy ösztöndíjat adományoz.• pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

• címzett: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)

           • időtartama: évente január 1-től december 31-ig terjedő 12 hónap

• átadására az ösztöndíj decemberi odaítélését követő január 22-én a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényén kerül sor

• havi bruttó összege 150.000.- Ft

folyósítása megszűnik:

•   határozott idő lejártával,

•  az ösztöndíjról történő lemondással,

•   vagy az ösztöndíjas halálával,

•  az ösztöndíjas az ösztöndíj leteltét követő év januári ülésén tájékoztatja Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlését az ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenységéről,

•  alkotását, alkotásait az ösztöndíjat követő év januárjában a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényén mutatja be,

•  amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti benyújtott pályázatában vállalt feladatát, a felvett ösztöndíj egészének visszafizetési kötelezettsége terheli.

 

A pályázat tartalmi elemei, mellékletei művészeti áganként

A benyújtott ösztöndíjpályázatnak minden esetben tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát és az ösztöndíj idejére vonatkozó művészeti terveit.

Nyilatkozatát arról, hogy régebbi és új alkotásait bemutatja a Magyar Kultúra Napja városi programján. Hozzájárulását ahhoz, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése az ösztöndíj segítségével létrejött alkotást térítésmentesen bemutathatja, az arról készült reprodukciót az alkotó nevének és ösztöndíjának feltüntetése mellett önkormányzati kiadványokban térítésmentesen megjelentetheti, ösztöndíjasainak névsorát az általuk művelt művészeti ág megjelölésével közreadhatja. Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden, tevékenységét bemutató kiadványban feltünteti, mely évben részesült a Krajcsirovits Henrik –Városi Művészeti Ösztöndíj támogatásában.

 

1. Képző-, ipar- és fotóművészek a pályázatának mellékletei:

- Munkásságukat méltató írások, kritikák fénymásolatban

- Egyéni és csoportos kiállításaik felsorolása

- Eddigi ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik

- Öt-öt elkészült alkotás csatolása a pályázathoz (eredetiben vagy fotón)

2. A filmművészek pályázatának mellékletei:

- A tervezett film szinopszisa

- A pályázókról vagy műveikről megjelent írások, kritikák fénymásolatban

- Eddigi alkotásaik felsorolása

- Bemutatásuk helyének, idejének felsorolása

- Eddig elnyert ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik

3. Az írók, költők pályázatának mellékletei:

- A róluk megjelent írások, kritikák fénymásolatban

- A már publikált alkotások és megjelenésük helyének, idejének felsorolása

- Eddig elnyert ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik

4. Zeneművészet területén alkotók pályázatának mellékletei:

- A róluk megjelent írások, kritikák fénymásolatban

- Eddigi műveik felsorolása

- Bemutatásuk helyének, idejének felsorolása

- Eddig elnyert ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik

5. Táncművészet területén alkotók pályázatának mellékletei:

- A róluk megjelent írások, kritikák fénymásolatban

- Eddigi koreográfiáik felsorolása,

- Bemutatásuk helyének, idejének felsorolása,

- Eddig elnyert ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik

A pályázatok elbírálása és odaítélése:

• A pályázatokat a pályázati anyag alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi.

• A bizottság véleményének és javaslatának kidolgozásához külső szakértőket is igénybe vesz. A külső szakértők személyéről esetenként a bizottság dönt.

• Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legkésőbb a tárgyévet megelőző év decemberi közgyűlésén dönt az Ösztöndíj odaítéléséről.

• Az Ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert személy és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata között az ösztöndíj folyósításának feltételeit rögzítő szerződés jöjjön létre.

A pályázaton nem vehet részt és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt személyek (Knytv.) :

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knytv.13. § alapján a honlapon közzétették.

A pályázatról további felvilágosítást ad:

Tatabánya Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Humán Iroda

Szabó Szilvia közművelődési referens (2800 Tatabánya, Fő tér 8. II. emelet 210. iroda, 34/515-745, szabo.szilvia@tatabanya.hu)

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  • Szakmai önéletrajz

  • Ösztöndíj idejére vonatkozó művészeti tervek

  • Pályázati adatlap

  • Nyilatkozatok a pályázaton való részvételhez szükséges feltételek fennállásáról

  • Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

  • Közzétételi kérelem

Dokumentumok letöltése ITT!

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A 2015. évi Krajcsirovits Henrik –Városi Művészeti Ösztöndíjasa Hidvégi Áron festőművész.