Bábel a Bizottság-ligetben

Art Limes | 2020-01-28

Pályázati felhívás időszaki köztéri műalkotások létrehozására és kiállítására Szentendrén.

A Ferenczy Múzeumi Centrum mint kiíró nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre).

A PÁLYÁZAT CÉLJA: két különálló köztéri műalkotás létrehozásának és időszakos bemutatásának megvalósítása.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: a létrehozandó műalkotások tematikájának közvetlen vagy közvetettmódon kapcsolódniuk kell a Bibliában szereplő Bábel tornyához vagy annak szekuláris hagyományához.

KERETÖSSZEG: a pályázható összeg megvalósuló művenként maximum bruttó 900 000 Ft, amely a mű megvalósításához szükségesminden járulékos költséget magában foglal.

 A PÁLYÁZÓK KÖRE: a pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: a pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el. A zsűri tagjai: Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész; Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója; Boros Lili művészettörténész; Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti Főosztályának vezetője; Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész. A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2020. április 1-ig hozza meg döntését. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján tesszük közzé.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: a pályázat nyelve: magyar. Műfaji vagy technikai megkötés nincs, egy pályázó több tervet is benyújthat.

HELYSZÍN: a Bizottság-liget, azaz a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterület.

IDŐTARTAM: a megvalósuló alkotások installálása 2020. június 15–19. között történik, a művek várhatóan 2020. szeptember 1-ig maradnak kiállítva a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.

JOGI KIKÖTÉSEK: az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelősséget. A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj fedezi, biztosítja. Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért. Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.

 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: a pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on, PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre: Ferenczy Múzeumi Centrum, Igazgatói Titkárság, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5., vagy személyesen a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatói Titkárságára a 2000 Szentendre, Duna korzó 25., 1.emelet címen.

A Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást bármikor visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Jogi út ezen intézkedésével szemben kizárva.

A PÁLYÁZATI ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

  • Koncepció: 2000–4000 karakter terjedelemben;
  • Műleírás: pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;
  • Látványterv: rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
  • Költségvetés: tételes költségvetés, amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;
  • Szakmai életrajz: a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;
  • Elérhetőség: postai és elektronikus cím.

Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.

A pályaművek beérkezési határideje: 2020. március 13.

A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség. A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS: a Ferenczy Múzeumi Centrum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

A FELHASZNÁLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSA: a felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2020. május 1-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

A TELJESÍTÉS ELLENŐRZÉSE: a teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeumi Centrum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

SZERZŐI és FELHASZNÁLÓI JOGOK: a pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: a pályázattal kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársától lehet.                                                                  e-mailben: fruzsina.kigyos@muzeumicentrum.hu

A borítóképen a 2019-es public art pályázat egyik nyertes pályaműve, Hugyecsek Balázs Fa-fűrész című alkotása látható.